098/161 9380 [email protected]

Na temelju članka 38. Statuta Zajednice sportskih udruga Grada Čakovca, Izvršni odbor je na svojoj 125. sjednici održanoj 4 . travnja 2019. donio

O D L U K U

o odabiru i visini financijske potpore programima i projektima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2019. godinu

1.  Ova odluka donosi se na temelju članka 76. Zakona o sportu (Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 94/13 i 85/15), Zakona o udrugama (Narodne novine br.74/14 i 70/17) Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge, preporuci Unutarnje revizije Grada Čakovca u Izmjeni plana djelovanja od 20. ožujka 2018., Statutom Zajednice sportskih udruga Čakovca te Pravilniku Zajednice sportskih udruga Čakovca o raspodjeli financijskih sredstava

2. Na temelju provedenog Javnog poziva korisnicima proračuna Zajednice sportskih udruga Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u sportu Grada Čakovca od 22. prosinca 2018. godine, Izvršni odbor Zajednice na temelju prijedloga nadležnog povjerenstva donosi odluku o odabiru i visini financijske potpore programima i projektima prijavljenima na Javni poziv.

3. Popis odabranih projekata i programa koji će biti sufinancirani u 2019. godini nalazi se u tabelarnom prikazu Rezultati Javnog poziva korisnicima proračuna Grada Čakovca za dostavu prijavu za financijske potpore projektima i programima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2019. koji se nalazi u privitku ove Odluke i njezin je sastavni dio

4. Odluka se smatra dostavljenom sudionicima Javnog poziva danom dostave internetske poveznice na objavu Odluke na web stranicama Zajednice sportskih udruga Čakovca (www.zsucakovca.hr)

5. Sve udruge čije su prijave odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta, o toj činjenici će biti obaviještene u roku od najviše osam dana od dana donošenja odluke, nakon čega imaju narednih osam dana od dana prijema obavijesti, podnijeti prigovor predsjedniku Zajednice sportskih udruga Čakovca koji će u roku od osam dana od primitka prigovora odlučiti o njemu. U slučaju prihvaćanja prigovora od strane predsjednika Zajednice prijava će biti upućena u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena. Udruga koja je sudjelovala u Javnom pozivu, a nije dobila financijska sredstva ili nije zadovoljna visinom financijskih sredstava može podnijeti prigovor na odluku o odabiru programa ili projekta i visini financijske potpore. Prigovor se podnosi predsjedniku putem tajnika Zajednice, u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog poziva na internetskoj stranici Zajednice. Prigovor se dostavlja na način kao i prijava na Javni poziv. O prigovoru odlučuje predsjednik Zajednice.

6. S udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama kojima su odobrena sredstva ZSU Čakovca će potpisati ugovor o sufinanciranju program ili projekta najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o financiranju.

7. Prilikom sklapanja Ugovora iz područja vrhunski sport i masovnost, sportske manifestacije, posebni programi u sportu za sredstva u visini 10.000,00 kn ili više korisnik sredstava dužan je predati bjanko zadužnicu u vrijednosti minimalno ugovorenog iznosa. Korisnici čija se bjanko zadužnica, temeljem prošlog Javnog poziva ili drugih odluka nalazi u Upravi Grada Čakovca, ne trebaju je ponovno dostavljati.

8. Kod odobrenog korištenja sredstava iz područja troškovi korištenja dvorana prijavitelj, Zajednica i vlasnik dvorane potpisat će tripartitni ugovor o korištenju dvorana za 2019. godina.

9. Kod odobrenog djelomičnog financiranja programa ili projekta za područja vrhunski sport i masovnost, sportske manifestacije i posebni programi u sportu udruga je dužna u roku od 8 dana od objave rezultata dostaviti u ZSU Čakovca izmijenjen obrazac proračuna (troškovnik), koji će biti sastavni dio ugovora o sufinanciranju. Uz troškovnik je prijavitelj dužan izmijeniti i opisni dio programa ili projekta, s obzirom na smanjenje proračuna. U privitku ove Odluke nalazi se obrazac za izmjenu financijskog i opisnog dijela.

10. Odluka stupa na snagu s danom objave na web stranici Zajednice sportskih udruga Čakovca.

U Čakovcu, 4. travnja 2018.

PREDSJEDNIK:

Bojan Ružić

Prilog: 1.) tabelarni prikaz Rezultati Javnog poziva korisnicima proračuna Grada Čakovca za dostavu prijavu za financijske potpore projektima i programima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2019 rezultati javnog poziva korisnicima proračuna ZSU Cakovca za zadovoljavanje potreba u sportu 2019

2. ) izmjenjeni obrazac proračuna (troškovnik) IZMIJENJENI OBRAZAC PRORACUNA 2019