098/161 9380 [email protected]

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA

ČAKOVCA   

40 000 ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15 ● tel. 098 161 93 80 ● mb 02010445 ● e-mail: [email protected] ● internet: www.zsucakovca.hr

 

J A V N I   P O Z I V

KORISNICIMA PRORAČUNA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA ČAKOVCA

ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA FINANCIJSKE POTPORE PROJEKTIMA I PROGRAMIMA NAMIJENJENIM ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ČAKOVCA ZA 2020. GODINU

(S     U P U T A M A    Z A      P R I J A V I T E LJ E)

 

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Zajednice sportskih udruga Čakovca za financiranje iz  Zajednice sportskih udruga Čakovca sukladno s;

 

 • Pravilnikom o kriterijima za raspodjelu financijskih sredstava Zajednice sportskih udruga Čakovca (kojeg je donijela Skupština Zajednice na sjednici 24.5.2011. s izmjenama i dopunama donesenim na sjednici Skupštine Zajednice 21.12.2018.)
 • Statutom Zajednice sportskih udruga Čakovca (kojeg je Skupština donijela na sjednici 29.9.2015.)
 • Olukom o raspisivanju natječaja za sufinanciranje programa koji pridonose zadovoljavanju Javnih potreba u sportu za 2020. (koju je donio Izvršni odbor Zajednice na sjednici 18. 12. 2019.)
  • Zakonom o sportu članak 48. stavak 3. (NN71/06, 150/8, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16

 

U 2020. godini samo iznimno će se financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj Javni poziv, i to samo oni čije planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva, sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN, br. 26/15).

 

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 2.320.000,00 kuna.

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 200.000,00 kuna.

           

Udruge sukladno s ovim Javnim pozivom mogu prijaviti projekt za sljedeća programska područja:

 

► Područje 1 – Redovna djelatnost

Program uključuje financiranje redovne djelatnosti sportskih udruga koje ostvaruju to pravo iz Pravilnika o kriterijima za raspodjelu sredstava.

 

► Područje 2 – Troškovi stručnog rada

Programom sportska udruga može ostvariti pravo na sredstva za sufinanciranje stručnih kadrova – trenera mlađih dobnih skupina prema kriterijima iz  Pravilnika o kriterijima za raspodjelu sredstava.

 

► Područje 3 – Troškovi korištenja dvorana

Sufinancirat će se prostorni preduvjeti za realizaciju program.  Pravo na financiranje sportskih objekata imaju udruge koje ostvaruju pravo na financiranje iz Pravilnika o kriterijima za raspodjelu sredstava.

 

► Područje 4 – Vrhunski sport i masovnost

Financiranje kvalitetnog sporta (ekipnog i pojedinačnog) vrši se na osnovu postignutih rezultata na službenim međunarodnim i državnim natjecanjima, a masovnosti na broju članova.

 

► Područje 5 – Sportske manifestacije

Financiranje manifestacija međunarodnog i nacionalnog ranga od posebnog interesa za grad Čakovec.

 

► Područje 6Posebni programi u sportu

Nastupi pojedinaca i ekipa na natjecanjima izvan redovnog sustava natjecanja, nabave opreme, pomoć klubovima izvan sustava financiranja i druge potrebe.

 

► Područje 7 – Europski grad sporta

Grad Čakovec proglašen je Europskim gradom sporta za 2020. godinu. Sufinancirat će se oni programi/manifestacije koje će imati međunarodni karakter i značaj te će pridonijeti daljnjoj promociji Čakovca kao europske destinacije sporta.

 

 

PROGRAM NAZIV PROGRAMA IZNOS (KN) OČEKIVANI BROJ UDRUGA S KOJIMA ĆE SE SKLOPITI UGOVOR
1 REDOVNA DJELATNOST 380.000,00 25
2 TROŠKOVI STURČNOG RADA 600.000,00 26
3 TROŠKOVI KORIŠTENJA DVORANA 320.000,00 21
4 VRHUNSKI SPORT I MASOVNOST 700.000,00 20
5 SPORTSKE MANIFESTACIJE 100.000,00 15
6 POSEBNI PROGRAMI U SPORTU 120.000,00 30
7 EUROPSKI GRAD SPORTA 100.000,00 8
UKUPNO:    2.320.000,00

 

 

 

2. PRIJAVITELJI PROGRAMA I PROJEKATA

 

Prihvatljivi prijavitelji programa i projekata su udruge građana članovi Zajednice sportskih udruga Čakovca čije aktivnosti doprinose zadovoljavanju javnih potreba u sportu i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih Statutom Zajednice sportskih udruga Čakovca i ovim Javnim pozivom.

 

 

 3. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

 

Zajednica će dodjeljivati sredstva za sufinanciranje programa i projekata udrugama uz uvjete da:

 • Su upisani u odgovarajući Registar.
 • Su registrirani kao udruge čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti
 • Program ili projekt ne smije biti:

– Usmjeren isključivo prema investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata, kupnji opreme.

– Usmjeren zadovoljavanju temeljnih potreba poslovanja udruge

 • Korisnici programa ili projekta moraju biti građani s područja Grada Čakovca ili iz projekta mora jasno biti vidljiva i mjerljiva korist za Grad Čakovec i/ili njegove stanovnike.
 • Su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet sufinanciranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom.
 • Program ili projekt, koji prijave na javni poziv Zajednice, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) i zadovoljenje javnih potreba u sportu Grada Čakovca definiranih razvojnim i strateškim dokumentima.
 • Su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o sufinanciranju iz proračuna Grada i drugih javnih izvora, što podrazumijeva i svu traženu dokumentaciju u ranijim javnim pozivima i potpisanim Ugovorima.
 • Nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Čakovca ili Zajednice.
 • Udruga mora imati osigurano sufinanciranje troškova kandidiranog programa ili projekta i iz drugih izvora, najmanje 25 % ukupnih troškova.
 • Da za kandidirani program ili projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz inozemnih fondova i fondacija, fondova Europske unije, državnog proračuna, proračuna drugih jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave.
 • Prijava na Javni poziv mora sadržavati sve podatke i dokumentaciju određenu Javnim pozivom.
 • Općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima.
 • Imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način).
 • Imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba u sportu.
 • Imaju uređen sustav prikupljanja članarina i višegodišnje održivo financiranje redovnog rada te uredno predaju sva izvješća Gradu i

 

 

4. SADRŽAJ PRIJAVLJENIH PROJEKATA I PROGRAMA

 

Pri odabiru projekata i programa koji će se sufinancirati prednost će imati projekti i programi koji će svojim sadržajem poticati:

– razvitku i promicanju sporta na području Grada i šire,

– poticanje vrhunskog sportskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih

sportskih dometa,

– razvitku sportskih aktivnosti djece i mladeži, te sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana i

invalidnih osoba,

– promicanju odgojnih funkcija sporta, fair play-a, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti

kroz bavljenje sportom,

– širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta

 

 

5. SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

 

5.1. Obvezni dijelovi prijave su:

 1. Ispunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za prijavu programa ili projekta (Obrazac br. 1).

Napomena:

 

– Prijava na obrascu koji ne sadrži odgovore na sva pitanja neće se razmatrati.

– Prijavitelj u točki I. (Osnovni podaci o prijavitelju projekta/programa) obavezno navodi svoju službenu e-adresu (ako postoji) i e-adrese osoba ovlaštenih za zastupanje čime se navedene adrese prihvaćaju kao sredstvo budućeg komuniciranja.

– Prijavitelj u točki II. (Podaci o projektu/programu) program ili projekat opisuje što detaljnije.

Prijavitelj u točki III. (Prijedlog financijske konstrukcije za izvršenje programa) taksativno što detaljnije navodi planirane prihode s iznosima i taksativno navodeći što detaljnije razlučuje rashode.

Detaljno obrazloženi prihodi i rashodi omogućuju realno ocjenjivanje programa ili projekta i uvjet su za pristupanje ocjenjivanju.

► Nakon izvršenog programa ili projekta, Izvješće o izvršenom programu i namjenskom trošenju sredstava iz proračuna Zajednicu za 2020. god. izrađuje se sukladno planiranim prihodima i rashodima.

 

2.Potpisana izjava o partnerstvu, ako postoje partneri na projektu (Obrazac br. 2).

 

 1. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja.

 

 1. Za prijavu na područje 1,2 i 3 (redovna djelatnost, troškovi stručnog rada i troškovi korištenja dvorana) potrebno je ispuniti podatke za financiranje u 2020. za seniore i mlade (Obrazac br. 3 i Obrazac br. 4)

 

 1. Za prijavu na područje 2 (troškovi stručnog rada) potrebno je dostaviti i ugovor o radu i posljednju platnu listu za trenera profesionalca

 

5.2. Neobavezni dio prijave

 1. 1. Materijali o prezentaciji rada udruge i druge pravne i fizičke osobe – isječci iz novina, brošure, publikacije i slično.

 

 

6. NAČIN PRIJAVE

 

Prijava programa ili projekta mora sadržavati svu dokumentaciju iz točke 5. ovog Javnog poziva.

 

Udruge svoje programe ili projekte moraju prijaviti na propisanom obrascu popunjenom na računalu ili na pisaćem stroju.

 

Udruge  moraju odgovoriti na sva pitanja iz obrasca za prijavu programa ili projekta.

 

Obrazac za prijavu može se dobiti na internetskoj stranici Zajednice sportskih udruga Čakovca www.zsucakovca.hr

 

Sva pitanja u vezi s Javnim pozivom mogu se tijekom njegova trajanja postaviti na e-adrese: [email protected] ili [email protected] najkasnije 3 dana prije isteka roka za predaju prijava na Javni poziv ili telefonom na broj 098/1619380

 

 

7. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

 

Rok za podnošenje prijava je 41 dan od dana objave Javnog poziva,

 

zaključno s 31. siječnja 2020. godine.

 

Prijavu na Javni poziv treba dostaviti:

 1. Putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV“ na adresu:

Zajednica sportskih udruga Čakovec

 1. Tomislava 15, 40000 ČAKOVEC

Ured tajnika: Športska 2, 40000 Čakovec (Streljana)

 

ili

 

 1. Putem e-adrese: [email protected] ili [email protected]

 

Prijava dostavljena putem e-pošte mora biti skenirana (potpisana i ovjerena) u jedan PDF dokument koji se sastoji od svih traženih dijelova iz točke 5. Javnog poziva.

 

 

 

 

8. PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI

 

Neće se razmatrati prijave programa i projekata organizacija civilnog društva:

– Koje nisu uredno izvršile sve obveze za prethodno odobrene potpore od strane Grada Čakovca, uključujući dostavu tražene dokumentacije, bilo putem prethodnih Javnih poziva bilo drugih odluka Grada Čakovca.

– Koje nisu uredno izvršile sve obveze za prethodno odobrene potpore od strane Zajednice sportskih udruga Čakovca

– Koje nisu dostavile traženu dokumentaciju od strane Zajednice sportskih udruga Čakovca (obrazac za financiranje mladi/seniori, obrazac za namjensko trošenje sredstava)

– Koje su koristile usluge liječničkih pregleda sportaša koje je organizirala Zajednica sportskih udruga Čakovca, a nisu podmirile račune za te preglede prema liječniku

– Koje nisu ispunile obveze povezane s plaćanjem socijalnih doprinosa ili poreza na dohodak.

– Za programe čije je financiranje u potpunosti zatvoreno iz drugih izvora financiranja (Državni proračun, proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili iz drugih izvora).

– Koje nemaju osigurane druge izvore financiranja, odnosno koje novčana sredstva u 100-postotnom iznosu traže od Zajednice sportskih udruga Čakovca.

– Koja je dostavljena nakon roka za podnošenje prijave.

– Koja ne zadovoljava uvjete iz točke 3. ovog Javnog poziva.

– Koja u Obrascu za prijavu programa ili projekta ne sadrži odgovore na sva pitanja ili odgovori na pitanja nisu potpuni ili jasni.

 

 

9. ODABIR I NAČIN PROCJENE PROGRAMA ILI PROJEKTA

 

Postupak ispravnosti kontrole pristiglih prijava, valorizacije i predlaganja provode nadležni odbori, vijeća, komisije i druga savjetodavna tijela Zajednice sportskih udruga Čakovca.

 

O dodjeli i visini financijske potpore odlučuje Izvršni odbor  na temelju prijedloga nadležnih odbora, vijeća, komisija i drugih savjetodavnih tijela Zajednice sportskih udruga Čakovca.

 

Kriteriji za odabir programa ili projekta su:

– Neposredna društvena korist za lokalnu zajednicu te doprinos razvoju sporta i civilnog društva

– Kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa ili projekta.

– Kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa ili projekta

– Trajan i sustavan utjecaj na korisnike programa ili projekta.

– Održivost programa ili projekta.

– Jasno naveden postupak praćenja, tj. evaluacije.

– Udio volonterskog rada.

– Organizacijski i ljudski kapaciteti za provedbu programa ili projekta.

– Realan odnos troškova i očekivanih rezultata programa ili projekta.

 

Prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju programi ili projekti:

            – Koji su do sada kontinuirano sufinancirani i uspješno provedeni.

– Koji trajno, sustavno i intenzivno utječu na korisnika.

– Koje podnositelji programa ili projekta provode u suradnji sa srodnim udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama.

– Koji se odvijaju na području Grada Čakovca.

 

 

10. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik sufinanciranja, a koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije:

 • Nastali su za vrijeme razdoblja provedbe programa ili projekta u skladu s ugovorom, osim troškova koji se odnose na završna izvješća, troškova revizije i troškova vrednovanja, a plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvješća. Postupci javne nabave za robe, usluge ili radove mogu započeti prije početka provedbenog razdoblja, ali ugovori ne mogu biti sklopljeni prije prvog dana razdoblja provedbe ugovora.
 • Moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta ili programa.
 • Nužni su za provođenje programa ili projekta koji je predmetom dodjele financijskih sredstava.
 • Mogu biti identificirani i provjereni i koji su računovodstveno evidentirani kod korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.
 • Trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost.

 

U skladu s opravdanim troškovima i kada je to relevantno za poštivanje propisa o javnoj nabavi,  opravdanim se smatraju sljedeći izravni troškovi udruge i njezinih partnera:

 • Troškovi zaposlenika angažiranih na programu ili projektu koji odgovaraju stvarnim izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim uz plaću, sukladno odredbama ovog Pravilnika i Uredbe.
 • Putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u projektu ili programu, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna.
 • Troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih  isključivo za program ili projekt.
 • Troškovi potrošne robe.
 • Troškovi podugovaranja.
 • Troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva ugovora uključujući troškove financijskih usluga (informiranje, vrednovanje konkretno povezano s projektom, revizija, umnožavanje, osiguranje, itd.).

 

Osim izravnih, korisniku sredstava se može odobriti i pokrivanje  neizravnih troškova kao što su: energija, voda, uredski materijal, sitan inventar, telefon, pošta i drugi indirektni troškovi koji nisu povezani s provedbom programa.

 

Troškovi zaposlenika koji rade na projektu ili programu mogu se smatrati kao sufinanciranje u proračunu projekta ili programa kada ih plaća korisnik ili njegovi partneri.

 

Doprinos rada volontera može biti priznat kao oblik sufinanciranja. Vrijednost volonterskog rada određuje se u jednakom iznosu za sve potencijalne prijavitelje programa i projekata u iznosu od 30 kuna/sat. Doprinos rada volontera kao oblik sufinanciranja projekta može iznositi maksimalno 20 % ukupnih troškova projekta.

 

Neprihvatljivim troškovima projekta ili programa smatraju se:

 • Dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova.
 • Dospjele kamate.
 • Stavke koje se već financiraju iz javnih ili drugih izvora.
 • Kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje projekta/programa, kada se vlasništvo mora prenijeti na udrugu i/ili partnere najkasnije po završetku projekta/programa.
 • Gubitci na tečajnim razlikama.
 • Zajmovi trećim stranama.
 • Troškovi reprezentacije, hrane i pića

 

 

11. ROK I NAČIN OBJAVE REZULTATA JAVNOG POZIVA

 

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Zajednice sportskih udruga Čakovca www.zsucakovca.hr u roku od petnaest dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih potpora i visini financijske potpore.

 

 

12. PRAVO PRIGOVORA

 

Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta, o toj činjenici će biti obaviještene u roku od najviše osam dana od dana donošenja odluke, nakon čega imaju narednih osam dana od dana prijema obavijesti, podnijeti prigovor predsjedniku Zajednice sportskih udruga Čakovca koji će u roku od osam dana od primitka prigovora odlučiti o njemu. U slučaju prihvaćanja prigovora od strane predsjednika Zajednice prijava će biti upućena u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena.

 

Udruga koja je sudjelovala u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na odluku o odabiru programa ili projekta i visini financijske potpore. Prigovor se podnosi predsjednik putem tajnika Zajednice, u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog poziva na internetskoj stranici Zajednice. Prigovor se dostavlja na način kao i prijava na Javni poziv. O prigovoru odlučuje predsjednik Zajednice.

 

 

13. POTPISIVANJE UGOVORA

 

Udruge i druge pravne i fizičke osobe kojima se odobri financijska potpora iz programskih područja sklapaju sa Zajednicom Ugovor o korištenju sredstava iz Proračuna Zajednice sportskih udruga Čakovca za 2020. godinu.

 

Ugovorom se uređuju međusobna prava i obveze udruge i Zajednice (dinamika, visina, rok i način isplate potpore, rok izvršenja programa ili projekta, način i dinamika izvješćivanja o provođenju programa ili projekta i utrošku sredstva, obveze udruge u slučaju nenamjenskog trošenja potpore, obveza vraćanja neutrošenih sredstava i slično).

 

Obrazac prijave na Javni poziv sastavni je dio Ugovora.

 

Nakon završetka programa ili  projekta iz područja 4, 5, 6 i 7 ovog Poziva, a prije isplate preostalih 20 % ugovorenih sredstava korisnik sredstava na propisanom obrascu izrađuje izvješće o izvršenom programu i namjenskom trošenju sredstava za cijeli projekat ili program. Financijski pregled ukupnih rashoda uključuje rashode cjelokupnog projekta ili programa i obrazlaže se računima i drugom knjigovodstvenom dokumentacijom za cjelokupan projekat.

 

Prilikom sklapanja Ugovora ovlašteni predstavnik prijavitelja potpisuje i ovjerava izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja (obrazac se nalazi u uredu tajnike Zajednice).

 

Prilikom sklapanja Ugovora iz točke područja 4,5,6 i 7 (vrhunski sport i masovnost, sportske manifestacije, posebni programi u sportu, Europski grad sporta) za sredstva u visini 10.000,00 kn ili više korisnik sredstava dužan je predati bjanko zadužnicu u vrijednosti minimalno ugovorenog iznosa. Korisnici čija se bjanko zadužnica, temeljem prošlog Javnog poziva ili drugih odluka nalazi u Upravi Grada Čakovca, ne trebaju je ponovno dostavljati.

 

Ako ovlaštena osoba udruge  ne pristupi potpisivanju Ugovora, a svoj nedolazak ne opravda u roku od pet dana od primanja poziva, smatrat će se da je udruga odustala od ostvarivanja potpore. Ta udruga za isti program prijavljen na Javni poziv ne može naknadno dobiti financijska sredstva iz Proračuna Zajednice po nekoj drugoj osnovi.

 

Ako je udruga prijavila program ili projekt u kojem se aktivnosti provode u siječnju i prvoj polovici veljače 2020. godine, odnosno u vremenskom razdoblju kad zbog objektivnih okolnosti još neće biti završene sve propisane procedure povezane s Javnim pozivom, a njihov projekt naknadno bude odobren, predfinanciranje ili financiranje tog programa ili projekta osiguravaju same. U slučaju odobravanja sredstava, Zajednica će im sredstva doznačiti nakon potpisivanja Ugovora.

 

Kod odobrenog djelomičnog financiranja programa ili projekta udruga ili drugi prijavitelj biti će zatražen da izradi izmijenjeni obrazac proračuna (troškovnik), koji će biti sastavni dio ugovora o financiranju, te će biti zatražene izmjene opisnog dijela programa ili projekta, s obzirom na smanjenje proračuna.

 

Kod odobrenog korištenja sredstava iz područja 3 (troškovi korištenja dvorana) prijavitelj, Zajednica i vlasnik dvorane potpisat će tripartitni ugovor o korištenju dvorana za 2020. godinu.

 

 

14. OBAVIJEST O OBJAVI JAVNOG POZIVA

 

Predmet Javnog poziva, podatak o tome gdje se tekst Javnog poziva objavljuje i rok podnošenja prijava objavljuju se u Obavijesti o objavi Javnog poziva, i to u lokalnim medijima, na internetskoj stranici Zajednice sportskih udruga Čakovca www.zsucakovca.hr

PREDSJEDNIK:

 

Bojan Ružić

JAVNI POZIV 2020_OBRAZAC BR. 1_Osnovni podatci

JAVNI POZIV 2020_OBRAZAC-BR. 2_Izjava-o-partnerstvu

OBRAZAC BR. 3. FINANCIRANJE – MLADI 2019

OBRAZAC BR. 4. FINANCIRANJE – SENIORI 2019

JAVNI POZIV 2020. TEKST NATJECAJA S UPUTAMA ZA PRIJAVITELJE