098/161 9380 [email protected]

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Za pružanje usluga liječničkih pregleda sportaša

 

Molimo da nam do 6. srpnja 2018. dostavite Vašu najpovoljniju ponudu za:

  1. Pružanje usluge liječničkih pregleda sportaša.

Napomena:

Prema odredbama Zakona o sportu, liječničke preglede sportaša može obavljati samo liječnik specijalist medicine rada i sporta.

Procjena je kako će u slijedećih 12 mjeseci biti potrebe za cca 1000 (tisuću) liječničkih pregleda sportaša.

Rok plaćanja ne smije biti manji od 60 dana.

Ponude dostaviti u zatvorenoj kuverti s naznakom „Ponuda za pružanje usluga liječničkih pregleda sportaša – ne otvaraj“ na adresu:
ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA ČAKOVCA

KRALJA TOMISLAVA 15

40000 ČAKOVEC
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena.
Dokumentacija za nadmetanje nalazi se na web stranici www.zsucakovca.hr

U razmatranje će se uzeti samo ponude koje stignu na naznačenu adresu poštom ili se osobno uruče do 6. srpnja 2018. do 12 sati.

Ponude će razmotriti povjerenstvo koje je imenovao Izvršni odbor Zajednice sportskih udruga Čakovca, bez prisustva javnosti.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti na adresi Sportska 2 Čakovec, kancelarija 21 uz prethodnu najavu ili na tel.098 161 93 80 kod tajnika ZSU Čakovca Tomice Jakopca.

 

ZSU Čakovca

Tomica Jakopec, tajnik

natjecaj lijecnicki pregledi