098/161 9380 [email protected]

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

za pružanje usluga liječničkih pregleda sportaša

 1. SADRŽAJ POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA

  1. Podaci o javnom naručitelju:

Naziv javnog naručitelja: Zajednica sportskih udruga Čakovca, Kralja Tomislava 15,

40 000 Čakovec

Sjedište: Kralja Tomislava 15, 40 000 Čakovec

Adresa: Kralja Tomislava 15, 40 000 Čakovec

Email: [email protected]

Telefon: 098/161 93 80

Adresa portalainternetska stranica: www.zsucakovca.hr

OIB:

  1. Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima:

Osoba ili služba zadužena za kontakt: Tomica Jakopec

Zajednica sportskih udruga Čakovca

Tel: 052/432-322 ili 091 256 5824

E-mail: tajnik@cakovec-sport.hr

  1. Predmet nabave:

Predmet nadmetanja u postupku jednostavne nabave je nabava liječničkih usluga – pružanje liječničkih pregleda sportaša.

Vrsta, kvaliteta, opseg ili količina predmeta nabave:

Vrste traženih usluga navedene su u Troškovniku koji je sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.

Sukladno članku 95. Zakona o javnoj nabavi Naručitelj, nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, javni naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi ili jednog ili više gospodarskih subjekata s kojima namjerava sklopiti okvirni sporazum zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi sukladno člancima 67. do 74. ovoga Zakona. Ako je gospodarski subjekt već u zahtjevu za sudjelovanje ili ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati.

Naručitelj je u ovom postupku nabave odredio okvirne količine za razdoblje do jedne (1) godine (Navedene u Troškovniku predmeta nabave). Stvarna količina izvršenih usluga na temelju sklopljenog ugovora o nabavi može biti veća ili manja od okvirne količine.

Usluge koje su predmet ove nabave trebaju se izvršavati sukladno važećim pravilnicima, normama i tehničkim propisima, pravilima struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmet ove nabave i trebaju odgovarati pozitivnim hrvatskim normama.

  1. Odredbe o postupku nabave:

Provodi se postupak jednostavne nabave usluga. Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o nabavi usluga koje su predmet nabave.

  1. Procijenjena vrijednost nabave:

Procijenjena vrijednost za cjelokupan predmet nabave ukupno iznosi oko 100.000,00 kuna za cca 1.000 sportaša.

 1. Vrsta, opseg i količina predmeta nabave:

Predmet nabave su liječnički pregledi sportaša. Nabava se odnosi na razdoblje od 12 mjeseci za koje vrijeme je potrebno napraviti 2 (dva) liječnička pregleda. Ukupna cijena za oba pregleda ne smije biti manja od 50 kuna ni veća od 100 kuna s uračunatim PDV-om. Pregledi će biti obavljani u maksimalno 24 termina kroz 12 mjeseci. Pregledi će biti obavljani u poslijepodnevnim satima radnim danom ili subotom.

  1. Mjesto isporuke predmeta nabave:

Liječnička ordinacija u Čakovcu koju osigurava naručitelj

Javni naručitelj obvezan je isključiti natjecatelja ili ponuditelja iz postupka nabave:

   1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

 1. prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

 2. prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (”Narodne novine”, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 5. Ove dokumentacije gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

   1. Ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku pred stečajne nagodbe).

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ovog članka gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja:

  1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili

  2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. Ili

  3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ili jednakovrijedni dokument iz točke 2.

   1. Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata

U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz točke 5. dokumentacije utvuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

  1. Ostali razlozi za isključenje ponuditelja ukoliko ih naručitelj koristi te dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje

Ne primjenjuje se.

  1. Odredbe o sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje sposobnost

   1. Dokazi pravne i poslovne sposobnosti:

Svaki natjecatelj ili ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Svoju sposobnost ponuditelj dokazuje odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava kojom se dokazuje sposobnost ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

Svaki natjecatelj ili ponuditelj mora dostaviti važeće Rješenje-licencu za obavljanje poslova – djelatnosti .

Ponuditelj mora dokazati da je ovlašten za obavljanje traženih usluga.

  1. Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice ponuditelja

U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju pravnu sposobnost.

  1. Način izračuna cijene, sadaj cijene, nepromjenjivost cijene:

Sukladno članku 8. stavku 1. i stavku 3. Uredbe o načinu izrade i postupanja s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine” broj 10/12), cijena ponude je nepromjenjiva. Cijena ponude je fiksna i nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.

Način izračuna cijene:

 1. u cijenu se ne uključuje porez na dodanu vrijednost. Njega je potrebno iskazati u Obrascu ponude, ispod cijene ponude Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s PDVom.

 2. eventualni popusti ili rabati trebaju biti izraženi i u apsolutnom iznosu. Krajnji iznos ponude mora biti upisan u Obrazac ponude i taj iznos smatrat će se konačnim. Davanje popusta izmjene ponude u bilo kojem drugom obliku osim onog propisanog Zakonom o javnoj nabavi, bit će osnova za eliminaciju ponude, odnosno tako dani popusti neće se razmatrati.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Ponuditelji su obvezni u cijelosti ispuniti troškovnik, sve stavke moraju biti popunjene.

Cijena ponude moraju biti izražene u kunama i ne mogu se povećavati tijekom cijelog perioda trajanja Ugovora.

Ponuditelj će cijenu ponude brojkama i slovima, upisati u Obrazac ponude. Ako se iznosi u brojkama i slovima razlikuju, mjerodavan je iznos izren slovima.

  1. Rok, način i uvjeti plaćanja:

Klubovi, članovi Zajednice sportskih udruga Čakovca (Naručitelj) će plaćanja obavljati nakon uredno izvene usluge temeljem računa uz koji se prilaže specifikacija izvršene usluge ovjerene originalnim pečatom, na žiro račun isporučitelja, nalogom za prijenos sredstava. Plaćanje će klubovi izvršiti po pojedinom računu u roku od 60 dana, po dostavi i ovjeri runa na žiro račun izvršitelja. Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

  1. Rok valjanosti ponude:

Rok valjanosti ponude je najmanje 120 (stodvadeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda.

  1. Kriterij odabira ponude:

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena valjane ponude. Ukoliko na nadmetanje pristignu dvije ponude sa istom najnižom cijenom, kao najpovoljnija biti će odabrana ona koja je zaprimljena ranije sukladno članku 96. stavak 5. Zakona o javnoj nabavi. Sve ostalo će biti regulirano Ugovorom između naručitelja i ponuditelja nakon odabira najpovoljnije ponude.

  1. Obvezna dokumentacija

Ponuda mora sadržavati obveznu dokumentaciju kako slijedi:

 1. Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja)

 2. Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja)

 3. Dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja i dokaze sposobnosti ( Izjava o nekažnjavanju, Potvrda porezne uprave o stanju duga, Dokaz o upisu u sudski ili dr. registar RH, odgovarajuće važeće Rješenje – licenca za obavljanje djelatnosti, Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta).

  1. Jezik na kojem se izruje ponuda:

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku.

  1. Oblik, izrada i dostava ponuda:

Rok za dostavu ponuda:

Ponuda mora biti dostavljena i zaprimljena najkasnije do 21. svibnja 2021. godine u 12:00 sati.

Ponuda se dostavlja pisanim putem

Postupanje kod dostave ponuda pisanim putem:

Ponuda mora biti pisana neizbrisivim tragom/tintom. Ponuda mora biti dostavljena na način da čini cjelinu.

Ponude se predaju neposredno kod naručitelja ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja i naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka slijedećeg sadržaja:

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA ČAKOVCA

Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec

PONUDA ZA: Pružanje usluga liječničkih pregleda sportaša

”NE OTVARAJ”

 1. Ostale odredbe o ponudi:

 • Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na nin da su vidljivi, moraju biti potvrđeni potpisom ponuditelja,

 • Ponudu koja nije cjelovita ili je suprotna odredbama poziva za dostavu ponuda, Naručitelj će isključiti iz sudjelovanja u postupku nabave,

 • Ponuda i prilozi dostavljeni uz ponudu ne vraćaju se Ponuditelju,

 • Ponuditelj nema pravo na naknadu troškova za izradu ponude,

 • Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti nin kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude,

 • Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda, ne otvara se i evidentira se kao zakašnjela ponuda. Zakašnjela ponuda se bez odgode neotvorena vraća pošiljatelju.

  1. Otvaranje ponuda:

Otvaranje ponuda nije javno.

Ovlašteni predstavnici ZSU Čakova otvaraju ponude po isteku roka za dostavu ponuda, a najkasnije 3 (tri) dana od isteka navedenog roka.

  1. Rok donenja Odluke o odabiru ili poništenju:

Odluka o odabiru ili poništenju nabave biti će donesena u roku od 30 (trideset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, te će ista biti dostavljena zajedno s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda svakom Ponuditelju, bez odgode, na dokaziv nin.

  1. Sukob interesa:

Naručitelj izjavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

  1. Ostale informacije:

Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8,00 do 13,00 na broj telefona 098/161 9380, email: [email protected] ili osobno u kancelarija Zajednice sportskih udruga Čakovca, Sportska 2

natjecaj lijecnicki pregledi 2021