098/161 9380 [email protected]

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA ČAKOVCA

IZVRŠNI ODBOR 

Na temelju članka 38. Statuta Zajednice sportskih udruga Grada Čakovca, Izvršni odbor je na svojoj 7. sjednici održanoj 3. travnja 2023.  donio

 O D L U K U 

o  odabiru i visini financijske potpore programima i projektima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2023. godinu 

 1. Ova odluka donosi se na temelju Zakona o sportu, članak 34. stavak 5. i članak 75. stavak 4. (NN141/22 ), preporuci Unutarnje revizije Grada Čakovca o Izmjeni plana djelovanja od 20. ožujka 2018., Statutom Zajednice sportskih udruga Čakovca te Pravilnika Zajednice sportskih udruga Čakovca o kriterijima za raspodjelu sredstava.
 2. Na temelju provedenog Javnog poziva korisnicima proračuna Zajednice sportskih udruga Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u sportu Grada Čakovca od 20. siječnja 2023. godine, Izvršni odbor Zajednice na temelju prijedloga nadležnog povjerenstva donosi Odluku o odabiru i visini financijske potpore programima i projektima prijavljenima na Javni poziv.
 3. Popis odabranih projekata i programa koji će biti sufinancirani u 2023. godini nalazi se u tabelarnom prikazu Rezultati Javnog poziva korisnicima proračuna Grada Čakovca za dostavu prijavu za financijske potpore projektima i programima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2023. koji se nalazi u privitku ove Odluke i njezin je sastavni dio.
 4. Odluka se smatra dostavljenom sudionicima Javnog poziva danom dostave internetske poveznice na objavu Odluke na web stranicama Zajednice sportskih udruga Čakovca (www.zsucakovca.hr).
 5. Sve udruge čije su prijave odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta o toj činjenici su obaviještene. Udruga koja je sudjelovala u Javnom pozivu, a nije dobila financijska sredstva ili nije zadovoljna visinom financijskih sredstava može podnijeti prigovor na odluku o odabiru programa ili projekta i visini financijske potpore. Prigovor se podnosi predsjedniku putem tajnika Zajednice, u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog poziva na internetskoj stranici Zajednice. Prigovor se dostavlja u obliku dopisa. O prigovoru odlučuje predsjednik Zajednice.
 6. S udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama kojima su odobrena sredstva ZSU Čakovca će potpisati ugovor o sufinanciranju program ili projekta najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o financiranju. U ugovor će biti stavljena klauzula o mogućem naknadnom smanjenju iznosa zbog smanjenog priljeva sredstava od strane Grada Čakovca na račun ZSU Čakovca.
 7. Prilikom sklapanja Ugovora iz područja vrhunski sport i masovnost, sportske manifestacije, posebni programi u sportu za sredstva u visini 1.327,30 eura ili više korisnik sredstava dužan je predati bjanko zadužnicu u vrijednosti minimalno ugovorenog iznosa. Korisnici čija se bjanko zadužnica, temeljem prošlog Javnog poziva ili drugih odluka nalazi u Upravi Grada Čakovca ili u ZSU Čakovca, ne trebaju je ponovno dostavljati.
 8. Kod odobrenog korištenja sredstava iz područja troškovi korištenja dvorana prijavitelj, Zajednica i vlasnik dvorane potpisat će tripartitni ugovor o korištenju dvorana za 2023. godina. Zajednica će voditi tabelarnu evidenciju prispjelih faktura od pravnih i fizičkih osoba koje raspolažu sportskim objektima, za troškove korištenja sportskih objekata nastalih od strane sportskih klubova  te izvršavati plaćanja prema prispjelim fakturama. U svakom trenutku pravne i fizičke osobe koje raspolažu sportskim objektima i klubovi koji koriste sredstva iz područja troškova dvorana, mogu dobiti uvid u trenutno stanje iskorištenja sredstava za pojedini klub. Kako bi se izbjeglo prekoračenje dodijeljenog iznosa Zajednica će uputiti dopis, u trenutku kada pojedini klub utroši 85% dodijeljenih sredstava (ili više), s ciljem upoznavanja svih zainteresiranih strana o trenutnom stanju utrošenosti. Kada pojedini sportski klub iskoristi kompletni dodijeljeni iznos za 2023. godinu, automatizmom gubi pravo na daljnje sufinanciranje korištenja sportskih objekata po ovoj Odluci te je dužan dodatne troškove pokriti iz vlastitih izvora. Ovom Odlukom pokrivaju se troškovi nastali u 2023. godini, dugovanja iz prethodnih razdoblja ne mogu biti pokrivena ovim planiranim sredstvima.
 9. Kod odobrenog djelomičnog financiranja programa ili projekta za područja vrhunski sport i masovnost, sportske manifestacije i posebni programi u sportu udruga je dužna u roku od 15 dana od objave rezultata dostaviti u ZSU Čakovca izmijenjeni obrazac proračuna (troškovnik), koji će biti sastavni dio ugovora o sufinanciranju. Uz troškovnik je prijavitelj dužan izmijeniti i opisni dio programa ili projekta, s obzirom na smanjenje proračuna. U privitku ove Odluke nalazi se obrazac za izmjenu financijskog i opisnog dijela.
 10. Odluka stupa na snagu s danom objave na mrežnoj stranici Zajednice sportskih udruga Čakovca.

u Čakovcu, 3. travnja 2023.

Prilozi:

 1. Tabelarni prikaz Rezultati Javnog poziva korisnicima proračuna Grada Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2023. javni poziv 2023. ZSU Cakovca rezultati
 2. Izmijenjeni obrazac troškovnika (proračuna)IZMIJENJENI-OBRAZAC-PRORACUNA-2023

PREDSJEDNIK:

Anđelko Crnčec