098/161 9380 [email protected]

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA ČAKOVCA

IZVRŠNI ODBOR

Na temelju članka 38. Statuta Zajednice sportskih udruga Grada Čakovca, Izvršni odbor je na svojoj 139. sjednici održanoj 30. ožujka 2021. donio

O D L U K U

o odabiru i visini financijske potpore programima i projektima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2021. godinu

1. Ova odluka donosi se na temelju članka 76. Zakona o sportu (Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 94/13 i 85/15), Zakon o udrugama (Narodne novine br.74/14 i 70/17) Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge, preporuci Unutarnje revizije Grada Čakovca u Izmjeni plana djelovanja od 20. ožujka 2018., Statutom Zajednice sportskih udruga Čakovca te Pravilniku Zajednice sportskih udruga Čakovca o raspodjeli financijskih sredstava.

2. Na temelju provedenog Javnog poziva korisnicima proračuna Zajednice sportskih udruga Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u sportu Grada Čakovca od 12. siječnja 2021. godine, Izvršni odbor Zajednice na temelju prijedloga nadležnog povjerenstva donosi Odluku o odabiru i visini financijske potpore programima i projektima prijavljenima na Javni poziv.

.

3. Popis odabranih projekata i programa koji će biti sufinancirani u 2021. godini nalazi se u tabelarnom prikazu Rezultati Javnog poziva korisnicima proračuna Grada Čakovca za dostavu prijavu za financijske potpore projektima i programima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2021. koji se nalazi u privitku ove Odluke i njezin je sastavni dio.

4. Odluka se smatra dostavljenom sudionicima Javnog poziva danom dostave internetske poveznice na objavu Odluke na web stranicama Zajednice sportskih udruga Čakovca (www.zsucakovca.hr)

5. Sve udruge čije su prijave odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta, o toj činjenici su obaviještene te su imale pravo na žalbu u roku od osam dana. Nitko nije uputio žalbu. Udruga koja je sudjelovala u Javnom pozivu, a nije dobila financijska sredstva ili nije zadovoljna visinom financijskih sredstava može podnijeti prigovor na odluku o odabiru programa ili projekta i visini financijske potpore. Prigovor se podnosi predsjedniku putem tajnika Zajednice, u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog poziva na internetskoj stranici Zajednice. Prigovor se dostavlja na način kao i prijava na Javni poziv. O prigovoru odlučuje predsjednik Zajednice.

6. S udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama kojima su odobrena sredstva ZSU Čakovca će potpisati ugovor o sufinanciranju program ili projekta najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o financiranju. U ugovor će biti stavljena klauzula o mogućem naknadnom smanjenju iznosa zbog smanjenog priljeva sredstava od strane Grada Čakovca na račun ZSU Čakovca.

7. Prilikom sklapanja Ugovora iz područja europski grad sporta, vrhunski sport i masovnost, sportske manifestacije, posebni programi u sportu za sredstva u visini 10.000,00 kn ili više korisnik sredstava dužan je predati bjanko zadužnicu u vrijednosti minimalno ugovorenog iznosa. Korisnici čija se bjanko zadužnica, temeljem prošlog Javnog poziva ili drugih odluka nalazi u Upravi Grada Čakovca ili u ZSU Čakovca, ne trebaju je ponovno dostavljat

8. Kod odobrenog korištenja sredstava iz područja troškovi korištenja dvorana prijavitelj, Zajednica i vlasnik dvorane potpisat će tripartitni ugovor o korištenju dvorana za 2021. godinu.

9. Kod odobrenog djelomičnog financiranja programa ili projekta za područja europski grad sporta, vrhunski sport i masovnost, sportske manifestacije i posebni programi u sportu udruga je dužna u roku od 15 dana od objave rezultata dostaviti u ZSU Čakovca izmijenjeni obrazac proračuna (troškovnik), koji će biti sastavni dio ugovora o sufinanciranju. Uz troškovnik je prijavitelj dužan izmijeniti i opisni dio programa ili projekta, s obzirom na smanjenje proračuna. U privitku ove Odluku nalazi se obrazac za izmjenu financijskog i opisnog dijela.

10. Odluka stupa na snagu s danom objave na internet stranici Zajednice sportskih udruga Čakovca.

U Čakovcu, 30. ožujka 2021.

PREDSJEDNIK:

Bojan Ružić

Prilozi:

1.) tabelarni prikaz Rezultati Javnog poziva korisnicima proračuna Grada Čakovca za dostavu prijavu za financijske potpore projektima i programima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2021. javni poziv 2021. ZSU Cakovca rezultati

2.) izmijenjeni obrazac proračuna (troškovnik) IZMIJENJENI-OBRAZAC-PRORACUNA-2021